ACTIVIDADESInnovacionNOTICIAS

Premios “Innovación Sostible da Cátedra Telefónica-UVigo” 2023

Data fin solicitudes:


27/10/2023

OBXECTO:

Esta convocatoria ten por obxecto o recoñecemento dos Traballos de fin de Máster (TFM) realizados polo alumnado da Universidade de Vigo que se distingan por ser especialmente relevantes nas temáticas relacionadas con obxectivos de desenvolvemento sostible.  En concreto se premiaran os traballos que presenten propostas de innovación que aborden melloras aos problemas da humanidade relacionados cos ODS (Obxectivos de Desenvolvemento Sostible) da Axenda 2030.  https://www.agenda2030.gob.es/objetivos/

Nº de PREMIOS: 5

CONTÍA: 500 €

REQUISITOS

Pode participar nesta convocatoria o estudantado que cumpra os seguintes requisitos:

  • Ter superado o Traballo fin Máster (TfM) durante o curso 2022/2023 na Universidade de Vigo cunha cualificación igual ou superior a 7 puntos.
  • A temática do TfM debe estar relacionada con algún dos 17 obxectivos da Axenda 2030: para a comprobación do requisito deberá presentar xunto coa solicitude un informe do traballo de acordo coa descrición do punto 5.3 desta convocatoria.

Non poderán ter a condición de beneficiario/a as persoas nas que concorra algunha das circunstancias establecidas no artigo 13.2 da Lei 38/2003 Xeral de Subvencións, de 17 de novembro.

DOCUMENTACIÓN

No formulario en liña achegarase a seguinte documentación (non hai que subir a documentación á sede electrónica):

  • Informe do traballo resaltando o Obxectivo da Axenda 2030 relacionado co traballo e as metas ás que pode contribuír, a súa innovación, posibilidade e viabilidade do seu desenvolvemento e repercusión social. O informe terá unha extensión máxima de 10 páxinas en formato pdf e constará das seguintes partes:
  • Presentación (Titulo do traballo, Autor, Centro, ODS obxectivo
  • Resumo do Traballo Fin de Master
  • Propostas e desenvolvemento do traballo no contexto da Axenda 2030 e de acordo cos              criterios do punto 6
  • Conclusións.
  • Copia en formato pdf do Traballo Fin de Máster 

 Tamén se lles poderá requirir que acheguen outra documentación que resulte necesaria para a correcta avaliación de requisitos e méritos alegados. O feito de non achegar a documentación requirida será causa de exclusión.

PRAZO PARA RESOLVER: 3 meses

Taboleiro: https://sede.uvigo.gal/public/bulletin/bulletin-details.xhtml?idtaskdata=33207798

CATEDRAIETELEFONICA

La cátedra Telefónica para la innovación energética constituye un programa de colaboración entre la empresa Telefónica y la Universidad de Vigo. La cátedra Telefónica para la innovación energética desarrolla sus actividades en la promoción, desarrollo, difusión y propuestas que atiendan a las temáticas relacionadas con la energía: mejora de la eficiencia energética, nuevos sistemas de gestión energética, las tecnologías de la información y la comunicación en la gestión energética, análisis de la calidad energética y ambiental, la sociedad sostenible y la energía. Director de la cátedra:  José Cidrás Pidre (Universidad de Vigo)